Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
 2.  Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
Przejdź do menu głównego Przejdź do mapy strony Przejdź do ustawień strony Przejdź do treści strony
 • Mapa serwisu
  • Czcionka normalna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Przyjdź do nas:
Warszawa ul. Mińska 1/5

Zadzwoń:
tel. 504 814 090

Sekretariat czynny:
pon. - piąt.: 8.00 - 16.00

Zasady funkcjonowania systemu zaocznego

Forma zaoczna – wewnątrzszkolne zasady oceniania

Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkołach wchodzących w skład CKU Nr 5 prowadzących kształcenie w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. Nauczyciele informują słuchaczy o treściach programowych i wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności na początku każdego semestru.

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego konsultacje drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza (w przypadku słuchacza nieletniego – jego rodziców lub opiekunów), czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.

Prace kontrolne składają słuchacze zgodnie z terminem określonym w kalendarzu roku szkolnego podanym na początku semestru. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić je w terminie tygodnia, ocenić i poinformować słuchaczy o ocenie z pracy.
Po upływie wyznaczonego terminu prace kontrolne będą przyjmowane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Ocena semestralna w oddziałach prowadzonych w formie zaocznej wystawiana jest na podstawie egzaminów semestralnych.
Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Termin dodatkowy, o którym mowa w punkcie 8, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia.
Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu wiedzy i umiejętności słuchacza z zakresu zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen wg następującej skali:

 • celujący – 6
 • bardzo dobry – 5
 • dobry – 4
 • dostateczny – 3
 • dopuszczający – 2
 • niedostateczny – 1

Oceny klasyfikacyjne wg skali, o której mowa w ust. 10 ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

W szkołach kształcących w formie zaocznej egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie pisemnej. Egzamin semestralny z informatyki ma formę zadań praktycznych.

Egzamin ustny i pisemny z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej powinien umożliwić ocenę umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz wykonanie konkretnych czynności i zadań praktycznych. Zadania egzaminacyjne powinny zawierać zespół czynności do wykonania przez słuchacza.

W szkole policealnej kształcącej w formie zaocznej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne z wszystkich przedmiotów w formie pisemnej.

W szkołach kształcących w formie zaocznej pisemny egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki trwa 90 minut, z pozostałych przedmiotów – 45 minut. Uczestnictwo w egzaminie pisemnym jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego.

Słuchacz przystępujący do egzaminu ustnego losuje zestaw egzaminacyjny. Każdy zestaw powinien zawierać trzy pytania/zadania do wykonania o stopniu trudności pozwalającym słuchaczowi przygotować się do odpowiedzi w ciągu 15 minut i nie więcej niż 20 minut na udzielenie odpowiedzi.

Zestawy pytań egzaminacyjnych na egzamin pisemny i ustny powinny być złożone co najmniej na tydzień przed terminem egzaminu. Egzaminy pisemne słuchacze wykonują na kartach papieru opatrzonych podłużną pieczątką szkoły.

Podczas egzaminu ustnego oprócz słuchacza zdającego egzamin nie powinno znajdować się więcej niż pięciu słuchaczy przygotowujących się do egzaminu po wylosowaniu zestawów pytań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu praktycznego liczba słuchaczy zdających nie może być większa niż liczba stanowisk pracy.

W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne kończą się egzaminem pisemnym i ustnym, to ocena końcowa z tych zajęć uwzględnia wyniki zarówno egzaminu pisemnego, jak i ustnego. Jeśli zajęcia edukacyjne kończą się tylko egzaminem pisemnym, to ocena uzyskana na tym egzaminie jest jednocześnie oceną końcową.

Harmonogram egzaminów semestralnych podaje się do wiadomości słuchaczy co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Jednego dnia słuchacz może zdawać nie więcej niż trzy egzaminy.

Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym semestrze. Podczas egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej słuchacz udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań. Zamiana wylosowanego zestawu pytań jest niemożliwa.

Liczba zestawów pytań musi być większa od liczby zdających.
Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego nauczyciel egzaminujący sporządza protokół zawierający imię i nazwisko nauczyciela egzaminującego, przedmiot z którego przeprowadzono egzamin, datę egzaminu, imiona i nazwiska słuchaczy przystępujących do egzaminu, oceny z egzaminu, oceny końcowe, numery zestawów pytań wylosowanych przez zdających.

Protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy przechowuje się w szkole do czasu ukończenia lub opuszczenia przez nich szkoły.
Słuchacz szkoły zaocznej dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeśli z części pisemnej otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 27 jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Oceny są jawne, na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu semestralnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 43.

Egzamin poprawkowy

Słuchacz Centrum może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

Egzaminy poprawkowe w szkole policealnej przeprowadza się w formie pisemnej z wszystkich przedmiotów ujętych w planie nauczania w danym semestrze.

Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie pisemnej. Egzamin poprawkowy z informatyki ma formę zadań praktycznych.

Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których wyznaczono słuchaczowi dodatkowy termin egzaminu semestralnego oraz zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.

Część pisemna egzaminu poprawkowego trwa 45 minut, część ustna – słuchacz ma 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi i nie więcej niż 20 minut na udzielenie odpowiedzi.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający imię i nazwisko nauczyciela egzaminującego, termin egzaminu, pytania i ocena. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i informacje o ustnych odpowiedziach (w przypadku egzaminu z języka polskiego, języka obcego i matematyki). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza semestr.

Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych (choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub inne zdarzenie losowe) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, nie później niż do końca lutego w semestrze jesiennym lub do końca sierpnia – semestrze wiosennym.

Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.
Słuchacz, może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w Centrum.

Przypadki szczególne – odwołania od ustalonej oceny semestralnej
Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uzna że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia oceny semestralnej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

Sprawdzian umiejętności i wiadomości z informatyki ma formę zadań praktycznych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności jest komisyjny. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel uczący może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Komisja sporządza protokół z egzaminu zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, nazwę zajęć, zadania/pytania, imię i nazwisko słuchacza, wynik oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. Na podstawie protokołu opiekun semestru dokonuje wpisu w arkuszu ocen.

Egzamin klasyfikacyjny

Egzamin klasyfikacyjny może zdawać :
słuchacz, który zmienia typ szkoły i musi uzupełnić różnice programowe. Egzaminy z różnic programowych przeprowadzane są przynajmniej dwa razy w roku – do końca marca w semestrze wiosennym, do końca listopada w semestrze jesiennym. Słuchacz, który został przyjęty na semestr programowo wyższy, jeśli realizował inny przedmiot w zakresie rozszerzonym niż w semestrze w którym podjął naukę.

Słuchacz, który przechodzi do semestru, gdzie jako przedmiotu obowiązkowego naucza się języka obcego innego niż, język obcy, którego uczył się w poprzedniej szkole i naukę tego języka kontynuuje we własnym zakresie. Słuchacz przechodzący ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Część pisemna egzaminu klasyfikacyjnego trwa 45 minut, część ustna – słuchacz ma na przygotowanie się do odpowiedzi 15 minut.
Egzamin klasyfikacyjny jest komisyjny. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący, nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji przeprowadzającej egzamin, imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, datę, przedmiot, termin egzaminu, pytania/zadania egzaminacyjne, zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach ustnych, wynik egzaminu, oceny. Do protokołu dołącza się pisemną pracę zdającego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin ustala się ze słuchaczem, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego – z jego rodzicami, opiekunami prawnymi.

Słuchacz, który nie przystąpił z przyczyn usprawiedliwionych do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem oraz jego opiekunami (w przypadku słuchaczy nieletnich) liczbę zajęć edukacyjnych, z których słuchacz może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

W Centrum oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki (lub zdania egzaminu eksternistycznego określonego przedmiotu) zalicza się zajęcia edukacyjne, z których poprzednio uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia z obowiązku uczęszczania na nie.

W przypadku, o którym mowa powyżej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia”. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu zgodnej z wynikiem uzyskanym przez słuchacza uprzednio.

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację ustaleń zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu w szkole są:

 • dyrekcja szkoły,
 • Rada Pedagogiczna współpracująca z Radą Słuchaczy.

Słuchacz kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Słuchacz, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną (liceum ogólnokształcące, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające) może przystąpić do egzaminu maturalnego; słuchacz, który ukończył szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Warunki przystąpienia i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2015, poz. 959).

Warunki przystąpienia i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwanego „egzaminem zawodowym” szczegółowo określa rozdział 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania (…) – Dz. U. 2007 Nr 83, poz. 562 ze zm.

Warunki przystąpienia i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015 r., poz. 673).

Na wniosek słuchacza, a w przypadku słuchacza nieletniego – jego rodziców lub opiekunów, dokumentacja dotycząca egzaminu semestralnego, poprawkowego, klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana do wglądu słuchaczowi lub jego rodzicom/opiekunom.

Dokumentację można obejrzeć w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. Dyrektor wskazuje miejsce i osoby odpowiedzialne za udostępnienie dokumentacji.

ostania aktualizacja: 14 maja 2021 13:43
dodano: 2 marca 2020 12:15